I znów, acz inaczej, o stwardnieniu rozsianym, pasożytach i protokole LDN…

www.hdnicewallpapers.com

Dzisiaj streszczenia i komentarze do bardzo ciekawych projektów badawczych autorstwa Katarzyny Donskow– Łysoniewskiej realizowanych od kilku lat w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Biologii.

Pierwszy projekt badawczy dotyczył czynników pochodzenia pasożytniczego w terapii stwardnienia rozsianego.

Drugi zastosowanie naltreksonu w małej dawce tzw. low dose naltrexone, LDN, celem zmniejszenia/ eliminacji objawów stwardnienia rozsianego.

Zacznijmy od czynników pochodzenia pasożytniczego w terapii stwardnienia rozsianego. „Uważa się, że dzięki modulowaniu odpowiedzi immunologicznej żywiciela przez pasożyty, hamowane lub cofane są skutki chorób autoimmunizacyjnych”– informuje dr Katarzyna Donskow– Łysoniewska.

Sama koncepcja nie jest nowa. Od dawna wiadomo, że zarażenia helmintami mogą chronić przed chorobami u podłoża, których leży nadmiernie rozwinięty stan zapalny; chorobami alergicznymi czy autoimmunizacyjnymi.

Przejdźmy do szczegółów. W czasie inwazji pasożytniczych wzbudzana jest silna odpowiedź Th2 zależna, a hamowana odpowiedź Th1 zależna, o czym świadczy profil produkowanych cytokin. Odpowiedź makrofagów w rekcji zapalnej jest wybiórczo hamowana poprzez wprowadzenie ich w stan alternatywnej aktywacji. Uważa się, że dzięki modulowaniu odpowiedzi immunologicznej żywiciela przez pasożyty, hamowane lub cofane są skutki chorób autoimmunizacyjnych.

W przypadku pierwszego projektu badawczego zarażenie myszy nicieniem jelitowym Heligmosomoides polygyrus stanowiło doskonały model do badań nad immunomodulującymi właściwościami pasożytów. Nicień ten obniża zarówno lokalną jak i obwodową odpowiedź immunologiczną skierowaną także przeciwko innym, nieswoistym antygenom modulując poziom cytokin we krwi oraz poprzez wybiorcze hamowanie aktywności limfocytów CD4 subpopulacji Th1. Okres przeżywania nicieni w jelicie myszy zależy między innymi od indukcji tolerancji wzbudzanej przez endogenne peptydy opioidowe, które hamują aktywność makrofagów.

Reasumując, pasożyty wpływając na układ odpornościowy zmieniają przebieg choroby, prowadząc do zahamowania postępu choroby a nawet cofnięcia skutków choroby autoimmunizacyjnej.

Bardzo istotna jest dla chorych kolejna informacja Dr Katarzyny Donskow– Łysoniewskiej– „W chorobie neurodegeneracyjnej– stwardnieniu rozsianym (multiple sclerosis, SM) stwierdza się nadmierną aktywność limfocytów populacji CD4 subpopulacji Th1 oraz makrofagów wobec autoantygenu– mieliny, występującej swoiście w tkance OUN; mózgu i rdzeniu kręgowym. W wyniku aktywacji limfocytów Th1 dochodzi do postępującego niszczenia osłonki mielinowej neuronów”.

Nie mniej ciekawe jest doniesienie na temat badań z zastosowaniem niespecyficznego antagonisty receptorów opioidowych- naltreksonu (NLX). „Celem realizowanego projektu było wykazanie, że endogenne opioidy włączone są w mechanizm hamowania stanu zapalnego zaindukowanego w tkance nerwowej podczas zarażenia nicieniem jelitowym. Badania prowadzono na modelu stwardnienia rozsianego u myszy z autoimmunizacyjnym zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego (EAE). Celem badań nie było jednak scharakteryzowanie mechanizmu wzbudzanego podczas terapii LDN a jedynie porównanie efektywności terapii nicieniem z LDN i przybliżenie nas do zrozumienia mechanizmu wzbudzanego podczas terapii.”- informuje dr Katarzyna Donskow– Łysoniewska.

Wykazano, że u zwierząt zarażonych opioidy hamują aktywację makrofagów, co przyczynia się do znacznego osłabienia nadmiernej reakcji zapalnej. W chorobie neurodegeneracyjnej- stwardnieniu rozsianym (multiple sclerosis, SM) stwierdza się nadmierną aktywność limfocytów populacji CD4 subpopulacji Th1 oraz makrofagów wobec autoantygenu– mieliny, występującej swoiście w tkance OUN; mózgu i rdzeniu kręgowym. W wyniku aktywacji limfocytów Th1 dochodzi do postępującego niszczenia osłonki mielinowej neuronów.

Celem badań było wykazanie, że endogenne opioidy pojawiające się podczas zarażenia nicieniem jelitowym, H. polygyrus, włączone są w mechanizm hamowania stanu zapalnego zaindukowanego w tkance nerwowej. Badania były prowadzone na modelu stwardnienia rozsianego u myszy z autoimmunizacyjnym zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego (EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis). Jednym z celów było wskazanie antygenów nicienia, które wzbudzając produkcję endogennych peptydów opioidowych zmieniają odsetek makrofagów aktywowanych na drodze klasycznej (Mac-3+IL-4hi-) oraz aktywowanych na drodze alternatywnej (Mac-3+IL-4hi+) oraz czy powoduje to zmiany w poziomie ekspresji receptora CCR2 dla czynnika chemotaktycznego makrofagów (MCP-1).

Zastosowanie grup doświadczalnych myszy u których receptory opioidowe zostały zablokowane naltreksonem, co miało przybliżyć nas do zrozumienia mechanizmu terapii LDN w SM. Charakterystyka stanu zapalnego podczas zarażenia myszy (ex vivo) dostarczała informacji o procesie regulacji w różnych fazach zarażenia. Pozwalało to ustalić, które antygeny kolejnych form nicienia, to jest larw stadium L4 czy/i form dorosłych zawierają czynniki hamujące EAE. Po rozdzieleniu mieszaniny właściwych antygenów przy pomocy techniki chromatografii cieczowej HPLC i analizie białek zidentyfikowana zostanie frakcja antygenów a następnie czynnik najsilniej hamujący aktywność komórek immunokompetentnych w modelu EAE.

Jak wykazały badania, w remisji EAE u myszy wywołanej zarażeniem i terapią LDN obserwuje się odpowiedź immunologiczną, wskazującą na odmienne uruchamiane mechanizmy, których wspólnym efektem jest zwiększenie poziomu opioidów w płynie-mózgowo rdzeniowym.

Zastosowanie naltreksonu w małej dawce tzw. low dose naltrexone, LDN, eliminuje objawy choroby. Pomimo stwierdzanego efektu, mechanizm hamowania reakcji zapalnej przez naltrekson praktycznie nie jest znany.

Nie możemy doczekać się ostatecznych wyników badań.

Reklamy